Aktuelles aus der Verwaltungspraxis | Actualités de la pratique administrative

8. Juni 2018 – 2. August 2018 | 8 juin 2018 – 2 août 2018

  • Berichterstatter/Berichterstatterin: Markus Küpfer
  • Beitragsart: Aktuelles aus der Verwaltungspraxis
  • Zitiervorschlag: Markus Küpfer, Aktuelles aus der Verwaltungspraxis | Actualités de la pratique administrative, ASA 87 (2018/2019)

Inhalt

  • 1. Direkte Bundessteuer
  • 2. Verrechnungssteuer
  • 3. Impôt fédéral direct
  • 4. Impôt anticipé