Aktuelles aus dem Bundesgericht – Actualités du Tribunal fédéral

  • Berichterstatter/Berichterstatterin: Martin Kocher / Emmanuelle Jolidon / Marco Savoldelli
  • Beitragsart: Aktuelles aus dem Bundesgericht
  • DOI: 10.38023/fe60f7c4-3ee0-42d5-84cc-11d3c42d4712
  • Zitiervorschlag: Martin Kocher / Emmanuelle Jolidon / Marco Savoldelli, Aktuelles aus dem Bundesgericht – Actualités du Tribunal fédéral, ASA 88 (2019/2020)