Aktuelles aus dem Bundesgericht | Actualités du Tribunal fédéral

  • Berichterstatter/Berichterstatterin: Martin Kocher / Emmanuelle Jolidon / Marco Savoldelli
  • Beitragsart: Aktuelles aus dem Bundesgericht
  • DOI: 10.38023/87574bfa-c7c8-4a68-a0e2-534d49c92c00
  • Zitiervorschlag: Martin Kocher / Emmanuelle Jolidon / Marco Savoldelli, Aktuelles aus dem Bundesgericht | Actualités du Tribunal fédéral, ASA 89 (2020/2021)