Aktuelles aus der Verwaltungspraxis | Actualités de la pratique administrative

7. April 2020 – 6. August 2020 | 7 avril 2020 – 6 août 2020

  • Berichterstatter/Berichterstatterin: Markus Küpfer
  • Beitragsart: Aktuelles aus der Verwaltungspraxis
  • DOI: 10.38023/42fe56d8-7b85-4f8a-a382-864cce8188f8
  • Zitiervorschlag: Markus Küpfer, Aktuelles aus der Verwaltungspraxis | Actualités de la pratique administrative, ASA 89 (2020/2021)

Inhalt