Aktuelles aus dem Bundesgericht | Actualités du Tribunal fédéral

  • Berichterstatter/Berichterstatterin: Martin Kocher / Emmanuelle Jolidon / Marco Savoldelli
  • Beitragsart: Aktuelles aus dem Bundesgericht
  • DOI: 10.38023/3085329d-bc8a-4684-957e-8f50ecd33f63
  • Zitiervorschlag: Martin Kocher / Emmanuelle Jolidon / Marco Savoldelli, Aktuelles aus dem Bundesgericht | Actualités du Tribunal fédéral, ASA 88 (2019/2020)